กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม

สรุปข่าวสาธารณภัย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง

รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 476 ครั้ง