กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ประกาศเขตสาธารณภัย

ประกาศเขตสาธารณภัย

กลุ่ม

ประกาศเขตวาตภัยพื้นที่ อ.แม่เมาะ 14 พ.ค. 63

ประกาศเขตวาตภัยพื้นที่ อ.แม่เมาะ 14 พ.ค. 63
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 287 ครั้ง