กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม

ปภ.ลำปาง ขอรายงานเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)

เรียน ผู้บังคับบัญชา และท่านผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง ขอรายงานเหตุสาธารณภัย เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. มีพายุลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.อำเภอเถิน 3 ตำบล 26 หมู่บ้าน(ความเสียหายอบู่ระหว่างสำรวจ) ได้แก่ - ตำบลล้อมแรดหมู่ที่ 1- 14 - ตำบลแม่ปะหมู่ที่ 2, 5, 6 8 ,9 - ตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 3, 6 ,7 ,8, 10 ,11, 12 - ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 9 2.อำเภอแม่เมาะ 2 ตำบล 2 หมู่บ้านได้แก่ - บ้านสบจาง ม.6 ต.นาสัก (สำรวจเบื้องต้น จำนวน 3 หลัง ) - บ้านแม่เกี๋ยง ม.7 ต.สบป้าด (อยู่ระหว่างสำรวจ) 3.อำเภอแม่ทะ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ - ม.11 ต.หัวเสือ(อยู่ระหว่างสำรวจ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่าง อำเภอ อปท. ร่วมกับ สนง.ปภ.จังหวัดลำปาง ปภ.จังหวัด สาขาเถิน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามระเบียบฯ จึงเรียนเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง 13 มี.ค.2564 @ 10.11 น.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 468 ครั้ง