กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม

ปภ.ลำปาง แจ้งเตือนพายุ 21-22 มีนาคม 2564

จังหวัดลำปาง มีหนังสือถึงอำเภอ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนพายุวันที่ 21-22 มีนาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 467 ครั้ง