กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

จังหวัดลำปาง อุบัติเหตุลดลง ***ผู้เสียชีวิตเป็น 0 !!!***

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านระบบ video conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในวันที่ 16 เมษายน 2564 (วันที่ 7 ของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมสถิติสะสม 7 วัน (วันที่ 10 - 16 เม.ย.64) เกิดอุบัติเหตุ 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 64 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 974 ครั้ง