กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.จ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เพื่อนำพัฒนาชุมชน แก้ไข

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เพื่อนำพัฒนาชุมชน แก้ไขสภาพพื้นที่เสี่ยงในชุมชน และมอบอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์ ไว้ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 972 ครั้ง