กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
รายงานประจำวัน
สนง.ปภ.จ.ลำปาง ได้จัดทำประกาศแจ้เตือนพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564
จังหวัดลำปาง มีหนังสือถึงอำเภอ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนพายุวันที่ 21-22 มีนาคม 2564
เรียน ผู้บังคับบัญชา และท่านผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง ขอรายงานเหตุสาธารณภัย เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. มีพายุลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.อำเภอเถิน 3 ตำบล 26 หมู่บ้าน(ความเสียหายอบู่ระหว่างสำรวจ) ได้แก่ - ตำบลล้อมแรดหมู่ที่ 1- 14 - ตำบลแม่ปะหมู่ที่ 2, 5, 6 8 ,9 - ตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 3, 6 ,7 ,8, 10 ,11, 12 - ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 9 2.อำเภอแม่เมาะ 2 ตำบล 2 หมู่บ้านได้แก่ - บ้านสบจาง ม.6 ต.นาสัก (สำรวจเบื้องต้น จำนวน 3 หลัง ) - บ้านแม่เกี๋ยง ม.7 ต.สบป้าด (อยู่ระหว่างสำรวจ) 3.อำเภอแม่ทะ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ - ม.11 ต.หัวเสือ(อยู่ระหว่างสำรวจ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่าง อำเภอ อปท. ร่วมกับ สนง.ปภ.จังหวัดลำปาง ปภ.จังหวัด สาขาเถิน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามระเบียบฯ จึงเรียนเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง 13 มี.ค.2564 @ 10.11 น.
เรียน ผู้บังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก พื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบมีน้ำป่าไหหลาก อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ดังนี้ 1.อำเภอวังเหนือ - ต.ทุ่งฮั้ว ม.5 บ้านผาแดง ม.12 บ้านทุ่งวังทอง - ต.วังทอง ม.3 บ้านปงถ้ำ ม.7 บ้านปงทอง - ต.วังเหนือ ม.7 บ้านแม่เฮียว - ต.วังซ้าย ม.7 บ้านแม่สุก - ต.วังทรายคำ ม.1 บ้านทุ่งฮี 2.อำเภอแจ้ห่ม - ต.ปงดอน ม.4 บ้านเปียงใจ ม.8 บ้านเลาสู - ต.ทุ่งผึ้ง ม.5 บ้านแม่ช่อฟ้า ม.8 บ้านแม่จอกฟ้า 3.อำเภอเมืองปาน - ต.หัวเมือง ม.1 บ้านขาม ม.3 บ้านต้นงุ้น ม.6 บ้านทุ่งยาง สถานการณ์ มีฝนตกหนักในพื้นที่ มีน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร และเส้นทางการสัญจร ขณะนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนหยุดตกแล้ว อยู่ระหว่าง อำเภอร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำการสำรวจความเสียหายและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง 2 ส.ค. 2563 @ 18.49 น.
รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เพื่อนำพัฒนาชุมชน แก้ไขสภาพพื้นที่เสี่ยงในชุมชน และมอบอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์ ไว้ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมอำนวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบัณทิตจิตอาสา ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านระบบ video conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในวันที่ 16 เมษายน 2564 (วันที่ 7 ของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมสถิติสะสม 7 วัน (วันที่ 10 - 16 เม.ย.64) เกิดอุบัติเหตุ 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 64 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2.กิจกรรม street hero สร้างทางม้าลายสามมิติ 3.ปล่อยขบวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และรับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งน้ำดื่มเพื่อให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่จุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประกาศเขตสาธารณภัย
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (เหตุอัคคีภัย) อ.ห้างฉัตร 22 มีนาคม 2563
ประกาศเขตวาตภัยพื้นที่ อ.แม่เมาะ 14 พ.ค. 63
ประกาศเขตวาตภัยพื้นที่ อ.เมืองลำปาง 11 พ.ค. 63