กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

การติดต่อ

https://www.facebook.com/disasterlampang

เฟสบุ๊ค สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 104 ครั้ง