กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
30/6/2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เพื่อนำพัฒนาชุมชน แก้ไขสภาพพื้นที่เสี่ยงในชุมชน และมอบอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์ ไว้ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
7/6/2564
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมอำนวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
25/5/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบัณทิตจิตอาสา ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20/4/2564
วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบีติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านระบบ video conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในวันที่ 16 เมษายน 2564 (วันที่ 7 ของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมสถิติสะสม 7 วัน (วันที่ 10 - 16 เม.ย.64) เกิดอุบัติเหตุ 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 64 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 977 ครั้ง