กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม
1 2
12/6/2564
สนง.ปภ.จ.ลำปาง ได้จัดทำประกาศแจ้เตือนพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564
19/3/2564
จังหวัดลำปาง มีหนังสือถึงอำเภอ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนพายุวันที่ 21-22 มีนาคม 2564
13/3/2564
เรียน ผู้บังคับบัญชา และท่านผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง ขอรายงานเหตุสาธารณภัย เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. มีพายุลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 อำเภอ 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.อำเภอเถิน 3 ตำบล 26 หมู่บ้าน(ความเสียหายอบู่ระหว่างสำรวจ) ได้แก่ - ตำบลล้อมแรดหมู่ที่ 1- 14 - ตำบลแม่ปะหมู่ที่ 2, 5, 6 8 ,9 - ตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 3, 6 ,7 ,8, 10 ,11, 12 - ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 9 2.อำเภอแม่เมาะ 2 ตำบล 2 หมู่บ้านได้แก่ - บ้านสบจาง ม.6 ต.นาสัก (สำรวจเบื้องต้น จำนวน 3 หลัง ) - บ้านแม่เกี๋ยง ม.7 ต.สบป้าด (อยู่ระหว่างสำรวจ) 3.อำเภอแม่ทะ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ - ม.11 ต.หัวเสือ(อยู่ระหว่างสำรวจ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่าง อำเภอ อปท. ร่วมกับ สนง.ปภ.จังหวัดลำปาง ปภ.จังหวัด สาขาเถิน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามระเบียบฯ จึงเรียนเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้น สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง 13 มี.ค.2564 @ 10.11 น.
3/8/2563
เรียน ผู้บังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก พื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบมีน้ำป่าไหหลาก อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ดังนี้ 1.อำเภอวังเหนือ - ต.ทุ่งฮั้ว ม.5 บ้านผาแดง ม.12 บ้านทุ่งวังทอง - ต.วังทอง ม.3 บ้านปงถ้ำ ม.7 บ้านปงทอง - ต.วังเหนือ ม.7 บ้านแม่เฮียว - ต.วังซ้าย ม.7 บ้านแม่สุก - ต.วังทรายคำ ม.1 บ้านทุ่งฮี 2.อำเภอแจ้ห่ม - ต.ปงดอน ม.4 บ้านเปียงใจ ม.8 บ้านเลาสู - ต.ทุ่งผึ้ง ม.5 บ้านแม่ช่อฟ้า ม.8 บ้านแม่จอกฟ้า 3.อำเภอเมืองปาน - ต.หัวเมือง ม.1 บ้านขาม ม.3 บ้านต้นงุ้น ม.6 บ้านทุ่งยาง สถานการณ์ มีฝนตกหนักในพื้นที่ มีน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร และเส้นทางการสัญจร ขณะนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนหยุดตกแล้ว อยู่ระหว่าง อำเภอร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำการสำรวจความเสียหายและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง 2 ส.ค. 2563 @ 18.49 น.
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 466 ครั้ง