กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ประกาศเขตสาธารณภัย

ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ

กลุ่ม
26/5/2563
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (เหตุอัคคีภัย) อ.ห้างฉัตร 22 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 286 ครั้ง