กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

หนังสือ/คำสั่ง

คำสั่ง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติทางถนน พ.ศ.2554
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 289 ครั้ง